ရဲေလာင္းေခ်ာင္း ေရေပးေဝေရးအတြက္ ျပည္နယ္ရန္ပံုေငြ(၃၅၀.၀၀)သန္းအသံုးျပဳမည္

August 1, 2019 Chin World Media 0

Salai Khup Khup ကန္ပက္လက္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ရဲေလာင္းေခ်ာင္းေရေပးေဝေရး စီမံကိန္းအတြက္ ၂၀၁၉-၂၀႑ာေရးႏွစ္တြင္ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႔၏ ျပည္နယ္ရန္ပံုေငြ (၃၅၀.၀၀)သန္းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ ကန္ပလက္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေက်းရြာမ်ားမွ  ကန္ပက္လက္ၿမိဳ႕ေပၚသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕အေျခခ်ေနထိုင္သူ  မ်ားျပားလာသည့္အတြက္ ၿမိဳ႕ေပၚတြင္ ေသာက္သံုးေရ အလံုေလာက္မရရွိၾကေၾကာင္း  ဒုတိယအၾကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ (၁၃)ၾကိမ္ေျမာက္ ပံုမွန္အစည္းအေဝး ပဥၥမေန႔ […]

ကင္းတလင္းရြာသားမ်ားကို ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္မွ ျပန္လည္လႊတ္ေပးလုိက္ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္

August 1, 2019 Chin World Media 0

Salai Khup Khup ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္AAမွ ဖမ္းဆီးထားေသာ ကင္းတလင္းရြာသားမ်ားကို ဇူလုိင္လ(၃၁)ရက္ေန႔ နံနက္ကိုးနာရီတြင္ အုန္းသီးဝေက်းရြာရွိ ရပ္မိရပ္ဖမ်ားထံသို႔ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္မွ အပ္ႏွံထားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း  ရကိၡိဳင့္တပ္မေတာ္AAမွ ဇူလုိင္လ (၃၁)ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ႔သည္။ ကင္းတလင္းရြာသူ/ရြာသားမ်ားသည္ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္စခန္းတြင္ ေနထုိင္ေရးအခက္ခဲ ရွိျခင္း၊ နဂိုမႈလေနရပ္သို႔ ျပန္လည္အေျခခ်ေနထုိင္လိုသည္ဟု ေျပာဆိုလာေသာေၾကာင့္ ယခုလို အပ္ႏွံထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း  […]