စစ္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားေနသည့္ ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၂၀၂၀ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပႏုိင္ေခ်ရွိ

August 5, 2019 Chin World Media 0

Salai Khup Khup စစ္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားေနသည့္ ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၂၀၂၀ေရြးေကာက္ပြဲကို က်င္းပႏုိင္ေခ် ရွိေၾကာင္း ခ်င္းျပည္နယ္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အရာရွိ ဦးလင္းေက်ာ္ကေျပာသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အရာရွိ ဦးလင္းေက်ာ္က “ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပႏို္င္ေခ် ရွိ၊မရွိကိုေတာ့ လုပ္ငန္းစဥ္ႏွစ္ခုနဲ႔ေတာ့ စမ္းသပ္တယ္။ ပထမတစ္ခုကေတာ့ မဲရံုေတြကို တိုးခ်ဲ႕ဖို႔ရွိမရွိ လ်ာထားတဲ႔မဲရံုေတြကို ေတာင္းၾကည့္တယ္။ ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ လူဦးေရစာရင္းေတြ ေကာက္ေနတယ္။ […]