ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္း သဘာဝေဘးဒဏ္ခံရေသာ ေက်းရြာအခ်ိဳ႕ကို အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၈.၉၉၆ သန္း အသံုးျပဳ၍ ျပန္လည္မြန္းမံထားဟုဆို

September 7, 2019 Chin World Media 0

Salai Khup Khup ခ်င္းျပည္နယ္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး အေရးေပၚ ကူညီေထာက္ပံ႔မႈ စီမံကိန္းမွ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၈.၉၉၆ သန္းျဖင့္ သဘာဝေဘးဒဏ္ခံရေသာ ေက်းရြာမ်ား၏ လမ္း၊ တံတားမ်ားျပဳျပင္ အဆင့္ျမွင့္တင္ ေပးခဲ႔ေၾကာင္းသိရသည္။ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ ဆင္းရဲမႈေလ်ာ့ခ်ေရး ရန္ပံုေငြျဖင့္ ခ်င္းျပည္နယ္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး […]