ပညာေရး၀န္ထမ္းမ်ား ပညာဆက္လက္သင္ယူခြင့္ႏွင့္ ခြင့္လံုေလာက္မႈရေရး နံရံကပ္လွဳပ္ရွားမႈျပဳလုပ္

September 17, 2019 Chin World Media 0

Salai Benezar အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္ေနသည့္ ၀န္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ ပညာဆက္လက္သင္ယူခြင့္ရေရးႏွင့္ ခြင့္လံုလံုေလာက္ေလာက္ရရွိႏိုင္ေရးအတြက္ နံရံကပ္ လႈပ္ရွားမႈကို ဟားခါးပညာေရးေကာလိပ္တြင္ စက္တင္ဘာလ (၁၇) ရက္ေန႕တြင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။ နံရံကပ္လွဳပ္ရွားမႈအေနျဖင့္ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားတြင္ လုပ္ကုိင္ေနသည့္ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ အခြင့္အေရးေတာင္းဆိုမႈစာတမ္းမ်ားကို နံရံမ်ားတြင္ကပ္ၿပီး ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ေဖာ္ထုတ္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ “က်ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ ဒီတစ္ပတ္ထဲမွာဘဲ လႈပ္ရွားမႈေတြလုပ္တယ္၊ အဲဒီမွာ […]