လူတုိင္းအက်ံဳး၀င္ အရည္အေသြးမီပညာေရးအတြက္ ကမာၻ႕ဘဏ္ေခ်းေငြ ခ်င္းျပည္နယ္ၿမိဳ႕နယ္ ေလးခုပါ၀င္

September 19, 2019 Chin World Media 0

Salai Benezar လူတိုင္းအက်ံဳး၀င္မည့္ အရည္အေသြးမီပညာေရးလုပ္ငန္းအစီအစဥ္အတြက္ ကမာၻ႔ဘဏ္မွ ေခ်းေငြရယူသြားရန္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတမွ စက္တင္ဘာ ၁၇ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္တင္သြင္းခဲ့ၿပီး အဆိုပါစီမံကိန္းတြင္ ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္းမွ ၿမဳိ႕နယ္ေလးၿမဳိ႕နယ္ ပါ၀င္ေၾကာင္းသိရသည္။ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ ပလက္၀ၿမိဳ႕နယ္၊ ကန္ပက္လက္ၿမိဳ႕နယ္၊ မင္းတပ္ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ထန္တလန္ၿမိဳ႕နယ္တို႕ပါ၀င္ျခင္းျဖစ္သည္။ ၿမိဳ႕နယ္အလုိက္ ရန္ပံုေငြရရွိမႈမွာ ေခ်းေငြရရွိၿပီးေနာက္ ျပန္လည္ စိစစ္ခြဲတမ္းခ်မည္ျဖစ္သည္။ […]