အယ္ဒီတာမွ တစ္ဆင့္ သက္ဆိုင္ရာတာဝန္႐ွိသူမ်ားႏွင့္ ျပည္သူလူထုထံသို္႕ (အယ္ဒီတာ့ထံေပးစာ)

October 3, 2019 Chin World Media 0

U Lian Tuang အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္ႏွင့္ ခရီးသြားျပည္သူမ်ားကို ဂုဏ္သိကၡာက်ဆင္းေစသည္ဟု ယူဆရပါသျဖင့္ မိမိကိုယ္တိုင္ၾကံဳေတြ႔ခ့ဲေသာ အျဖစ္အပ်က္တစ္ခုအား တင္ျပေဆြးေႏြးခ်င္ပါသည္။ လုံျခဳံေရးက႑၊ အေကာက္ခြန္ က႑မ်ားႏွင့္ တစ္စုံတစ္ရာျင္ိစြန္းမူမ႐ွိေသာ္လည္း ေလဆိပ္ လုံျခဳံေရးတာဝန္႐ွိသူမ်ား၏တားျမစ္ျခင္းေျကာင့္ ႐ုပ္႐ုပ္သဲသဲျဖစ္ကာ ပစၥည္းအိတ္တစ္ခ်ိဳ႕ကို ေလွ်ာ့ခ် သယ္ယူခ့ဲရသည့္ျဖစ္စဥ္တစ္ခုပါ။ ၂၀၁၉၊ စက္တင္ဘာ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ ဝမ္းကြဲအစ္မႏွင့္ […]