ေသြဖီသည့္ ႏိုင္ငံေရးကတိကဝတ္အား ဗိုလ္ခ်ဳပ္႐ုပ္ထုျဖင့္ အစားထိုး ႀကိဳးပမ္းမႈ

October 3, 2019 Chin World Media 0

ေရး- ဆလုိင္းဆန္ႏွင္းလ်န္ ႏွစ္ေပါင္း ၇၀ ၾကာ ပဋိပကၡေတြနဲ႕ ျပည္ႏွက္ေနတဲ့ ဒီႏုိင္ငံမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႕အတူ ေျပာင္းလဲမယ့္ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ ျဖစ္ေပၚဖုိ႕ကေတာ့ အားလံုးရဲ႕ လိုလားခ်က္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ကေန ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အထိ ျပည္ခုိင္းၿဖိဳးပါတီ သက္တမ္းကေန အမ်ိဳးသားဒီမို ကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အစိုးရကတစ္ဆင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အသီးအ […]